Public Seminar


กระบวนการทำงานของที่ปรึกษามืออาชีพ

ขั้นตอนที่1:   เข้าพบลูกค้าเพื่อเรียนรู้ความต้องการ สภาพแวดล้อม ประเด็นหรือความท้าทายทางธุรกิจ

ขั้นตอนที่2:   ระบุปัญหา / ความต้องการ และสาเหตุที่แท้จริง

ขั้นตอนที่3:   พัฒนาทางเลือก (Solutions) ในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่แท้จริง

ขั้นตอนที่4:   นำเสนอ Solution ในรูปแบบของการพัฒนาฝีกอบรม รูปแบบการโค้ชที่ตอบสนองความต้องการ

ขั้นตอนที่5:   ดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรม / โค้ช

ขั้นตอนที่6:   ประเมินและติดตามผล

กระบวนการและรูปแบบการฝึกอบรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

1. สร้างความเข้าใจ: การเขียน การอภิปราย การถาม การระดมสมอง การสาธิต เกมส์  ประเมิน

2. ปฏิบัติได้: แบบฝึกหัด  กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ (เดี่ยว คู่ สามคน)

กระบวนการและรูปแบบการโค้ช

1. One-on-One Coaching

2. Small Group Coaching

ดำเนินการโค้ชโดยโค้ชศิริรัตน์ ศิริวรรณ โค้ชที่ได้รับการรับรองจาก NeuroLeadership Group และ International Coach Federation (ICF)Contact Us
Be Winning Train and Coach Co.,Ltd.
453 Soi Krungthonburi 4, Krungthonburi Rd., Klongsand, Banglumpoolang, Bangkok 10600
Tel. 02-438-2830 Fax. 02-437-8197 E-mail. sirirat@bewinning.biz