Public Seminar


ด้วยความเชื่อที่ว่า ชัยชนะและความสำเร็จทางธุรกิจขององค์กรทุกวันนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก คนเป็น ปัจจัยสำคัญ ความสามารถและศักยภาพของคนเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรวมถึง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร องค์กรส่วนใหญ่จึงหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยองค์กรในการบริหารจัดการคน และสร้างคนให้เป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัท บี วินนิ่ง คอนซัลแท็น โดยอาจารย์ ศิริรัตน์ ศิริวรรณ จึงให้การสนับสนุนองค์กร โดยเสนอเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรในระดับต่างๆ รวมถึงโค้ชผู้บริหาร และพนักงานขององค์กรให้สามารถปลดปล่อยศักยภาพและสร้างผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

อาจารย์ศิริรัตน์ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้

การฝึกอบรม:

1. ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skills): ความสามารถขององค์การในการรับมือกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที เกิดขึ้น กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญคือบุคลากรทุกระดับในองค์กร ทุกคนต้องมีภาวะผู้นำในตนเอง ซึ่งภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ และเป็นรากฐานหรือเสาเข็มสำคัญของการพัฒนาองค์กรในด้านอื่นๆ เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance) หรือการสร้างองค์กรที่มีผลการผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (High Performance Organization) ผู้นำมีความหมายลึกซึ้งกว่าผู้จัดการ ผู้นำต้องมีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างที่ดี มีความน่าเชื่อถือ หากปราศจากภาวะผู้นำที่ดี ย่อมไม่ด้ใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและลูกค้า การริเริ่มคิดค้นหรือการดำเนินการด้านอื่น คงไม่อาจประสบความสำเร็จได้

2. ทักษะการโค้ช (Coaching Skills): เป็นกระบวนการในการสื่อสารที่ละเอียดอ่อน เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ แต่คนทั่วไปมักคิดว่า การโค้ชคือการให้คำแนะนำ หากหัวหน้างานหรือผู้จัดการไม่มีทักษะในการโค้ชอย่างมีประสิทธิผล ย่อมส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กร ในกระบวนการโค้ช หัวหน้างานหรือผู้จัดการต้องสามารถเปิดใจบุคคลอื่นให้ยอมรับและร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน หัวหน้างานและผู้จัดการจึงต้องมีทักษะการถามและการเป็นผู้ฟังที่ดี การสนทนาต้องเป็นไปบนพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในที่สุด

3. ทักษะการนำเสนองาน (Presentation Skills): ไม่ว่าคุณจะมีความสามารถในงานมากเพียงใด แต่หากคุณไม่มีความสามารถในการสื่อสารความคิดหรือนำเสนองานได้อย่างเข้าถึง ใจผู้ฟัง คุณย่อมมีโอกาสเติบโตในอาชีพต่อไปได้ยาก แต่คนส่วนใหญ่ทั่วโลกต่างประสบปัญหาอย่างเดียวกันคือ ความกลัวการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ หากมีการวางแผน และวิธีการนำเสนอที่ดี แต่การวางแผนประกอบด้วยกระบวนการที่จำเป็นหลายประการไม่ว่าจะเป็นการ วิเคราะห์ผู้ฟัง การวางโครงสร้าง การเปิดปิดการนำเสนอ และเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล หากคุณวางแผนการนำเสนอได้ดี คุณย่อมมีความมั่นใจและสามารถนำเสนองานได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นธรรมชาติ


 

 

การโค้ช:

เป็นเครื่องมือการพัฒนาคนที่ได้ผลชัดเจนกว่าการพัฒนาคนในรูปแบบอื่น เพราะการโค้ชเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง และทำแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็ก ทำให้เห็นพัฒนาการของผู้รับการโค้ชเป็นระยะค่อนข้างชัดเจน โดยโค้ชและผู้รับการโค้ชหรือองค์กรจะตกลงกันเกี่ยวกับระยะเวลา และจำนวนครั้งในการโค้ช เช่น โค้ชผู้บริหารหนึ่งท่านเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ จำนวน 10 ครั้ง 2 สัปดาห์ต่อครั้ง เป้นต้น

โปรแกรมการโค้ช:

โค้ชผู้บริหาร เช่น Executive Coaching, Leadership Coaching, Management Coaching

โค้ชด้านการสื่อสาร เช่น Communication Coaching, Presentation Coaching

โค้ชพนักงาน เช่น Talent Coaching

 

 

Contact Us
Be Winning Train and Coach Co.,Ltd.
453 Soi Krungthonburi 4, Krungthonburi Rd., Klongsand, Banglumpoolang, Bangkok 10600
Tel. 02-438-2830 Fax. 02-437-8197 E-mail. sirirat@bewinning.biz